Rusmiddelpolitik

Rusmidler indgår i den danske ungdomskultur, men uhensigtsmæssig brug går ud over den unges læringsparathed og kan medføre forskellige former for risikoadfærd – herunder skabe et egentligt misbrug. Rysensteen Gymnasium har et ansvar for at give de unge de bedst mulige rammer for at læring samt personlig og social udvikling kan foregå i respekt for hinanden samt med ansvar og omsorg for den enkelte og fællesskabet. Vores mål med rusmiddelpolitikken er dels at sikre sådanne rammer og dels at sikre kendskab til praksis for såvel elever, forældre som ansatte på skolen. I forlængelse af vores vision (bl.a. om sundhed) arbejder vi for, at eleverne ændrer holdning til brug af rusmidler, så de kommer til at spille en stadig mindre rolle i deres sociale liv.

Som en del af almendannelsen søger Rysensteen Gymnasium at motivere til sundhed blandt eleverne. Dette betyder bl.a., at der i en række undervisningsforløb sættes fokus på virkningen af rusmidler. I 1.g informeres der ved et fællesarrangement om konsekvenser af uhensigtsmæssig indtagelse af rusmidler. Ligesom at eleverne selv er med til at udarbejde en fest med stil-guide i løbet af det første halve år. 

Værdigrundlag

Der afholdes på skolen en række arrangementer og begivenheder med et socialt fokus, hvor elevernes fællesskab og trivsel er i centrum. Rammerne for disse arrangementer tager udgangspunkt i skolens 3 overordnede ordensregler og er baseret på NORA, Rysensteens værdigrundlag. Ordensreglerne er:

  1. På Rysensteen Gymnasium udviser man respekt for hinanden og drager omsorg for den enkelte og fællesskabet.
  2. På Rysensteen Gymnasium udviser man respekt for bygninger og inventar og hjælper med til at værne om skolens materialer.
  3. På Rysensteen Gymnasium optræder man som en god ambassadør, når man repræsenterer skolen udadtil.

Mens NORA står for: Nysgerrighed, Ordentlighed, Rummelighed og Ansvarlighed. 

Rammer

Brug af rusmidler i skoletiden og i forbindelse med undervisning accepteres ikke og resulterer i øjeblikkelig bortvisning fra skolen.
Teamlærere, studievejledere og ledelse står til rådighed med rådgivning og hjælp i tilfælde, hvor der opstår misbrugsproblemer. Her henvises efter behov til behandlingssteder, ligesom der ved akut opstået behov kan henvises til den psykiatriske skadestue. 
Fælles for såvel den almindelige skoledag som alle arrangementer og begivenheder er, at al brug og påvirkning af andre rusmidler end alkohol ikke tolereres og øjeblikkeligt medfører bortvisning fra sociale fællesarrangementer. Skolen tolererer ligeledes ikke medbragte drikkevarer ved arrangementer på skolen.

Praksis i relation til diverse arrangementer og begivenheder med skolen som ramme  

Introture i 1g

Skolen tilrettelægger hvert år hytteture med overnatning for de nye 1.g klasser. På disse ture deltager klassens teamlærere og turene er frie for alkohol, hash og andre rusmidler. På introturen udarbejdes en “fest med stil”-guide og der tales om klasserumskultur både i skolen og udenfor skolen i forhold til forventningsafstemning, fester og alkohol.

Sociale arrangementer med begrænset udskænkning af alkohol med max 5%

(Øl & alkopops)

Ved enkelte fredagscaféer ol.lign. i løbet af skoleåret vil der i begrænset omfang udskænkes alkohol med max. 5% i tidsrummet 15.30 - 18.00. Alle andre arrangementer i skoleregi er alkoholfrie!

Skolefester

Fester arrangeres ud fra retningslinjer, der aftales mellem ledelse og festudvalg. Der sælges sodavand, øl og alkopops med max 5%. Der vil være gratis adgang til vand til alle fester. Medbragte drikkevarer tolereres ikke og konfiskeres ved indgangen af vagter. Elever, der ved ankomst til festen udviser en adfærd, der vidner om mærkbar påvirkning af rusmidler formenes adgang. Der kan endvidere foretages stikprøvekontrol med et alkometer i forbindelse med indgangen. Der udskænkes ikke alkohol til stærkt berusede elever. Vagterne kan desuden træffe beslutning om at hjemsende en elev, der udviser problematisk adfærd. Hjemsendelsen skal naturligvis tilgodese elevens sikkerhed og sker for elever under 18 år efter kontakt med hjemmet.

Studierejser og ekskursioner

Studierejser samt genbesøg er alkoholfri. 

Sociale arrangementer udenfor skolen tilrettelagt af elever

I forbindelse med elevernes sociale liv udenfor skolen vil de unge i større eller mindre omfang møde rusmidler som en del af den generelle ungdomskultur. På Rysensteen Gymnasium opfordrer vi til, at man som forældre til en ung løbende har en samtale om de udfordringer i forhold til rusmidler, som den unge møder i forskellige sammenhænge. Fra skolens side forsøger vi gennem dialog med de unge at medvirke til, at fokus flyttes bort fra alkoholindtagelse og over mod andre værdier i det sociale fællesskab.


Rusmiddelpolitikken er senest revideret af MIO april 2023.