Antimobbepolitik

Rysensteen Gymnasiums antimobbestrategi tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag - her særligt NORA (nysgerrighed, ordentlighed, rummelighed og ansvarlighed).

På Rysensteen Gymnasium lægges der vægt på en god omgangstone og omgangsform. Det forventes, at alle behandler hinanden med respekt, hvad enten der er tale om elever, lærere eller øvrigt personale.

Det er en fælles opgave at sikre at Rysensteen lever op til sit værdigrundlag og at NORA fungerer som en samlende ramme om skolekulturen for alle på Rysensteen Gymnasium. Skolens vision, værdier og virke er uforenelige med mobning.

Mobning er et kontekstuelt gruppefænomen, som ikke udelukkende kan hægtes op på enkeltindivider. Mobning opstår, når der er en ubalance i gruppeprocesserne som danner et utrygt miljø. I et utrygt miljø er alle på vagt, jungleloven styrer, og det leder til en hård omgangstone og tab af empati. Ofte er mobning en reaktion for individer eller grupper af individer, der søger at bevare en særlig status og som evt. føler sig “truet” af anderledestænkende og handlende. Mobbere søger gennem metoder, der er uforenelige med demokrati og fællesskab at fremme egne interesser.

Man kan inddele mobning i forskellige typer:

 • Aktiv/aggressiv/fysisk mobning
 • Stille mobning (udelukkelse af fællesskabet)

Begge typer kan findes såvel i den fysiske verden som i den digitale verden, hvoraf sidstnævnte giver særlige udfordringer, da mobningen her ofte har et anonymt udtryk.

Digital mobning/cybermobning

Definition: cybermobning er, når unge mennesker plages, gøres sårbare, ydmyges, chikaneres, generes, gøres forlegne, trues eller gøres til skydeskive af andre unge gennem e-mail, sms'er, chatrum, mobiltelefoner, sociale medier eller andre teknologiske ressourcer. (den europæiske ungdomsportal https://europa.eu/youth/eu/article/66/2668_da). Eksempler på digital mobning er udelukkelse fra digitale kommunikationsgrupper, billeddeling uden accept og facerape.

Digital mobning/cybermobning:

 • Kan forekomme på alle internetfora: mail, instagram, messenger, facebook, snapchat osv.
 • Kan både være offentlig og privat.
 • Det kan være svært for forældre og lærere at opdage cybermobning.
 • Digitale mobbere kan agere alene eller i grupper.
 • Digital mobning er ofte anonym - hvilket betyder at offeret ikke ved, hvem han/hun bliver chikaneret af.
 • Fordi mobningen er online kan offeret ikke flygte fra chikanen. Man kan blive forfulgt 24/7.


Fremme af trivsel og forebyggelse af mobning er en fælles forpligtigelse

På Rysensteen Gymnasium ser vi åbenhed, sunde fællesskaber og veldefinerede rammer som midler, der er med til at skabe en engageret, tryg og sund skolekultur med plads til, at alle kan udvikle deres faglige og sociale potentiale bedst muligt. Klassen danner rammen om den enkelte elevs faglige og sociale udvikling og trivsel.
Der arbejdes forebyggende med at styrke fællesskaberne i klassen, på tværs af klasser og årgange og der arbejdes specifikt med udfordringerne i det digitale gennem en helskoleindsats omkring digital dannelse. Desuden drøftes udformningen af blå bøger med 3.g-årgangen for at sikre at ingen bliver udsat for krænkende indhold.

Forebyggelse

Der udarbejdes et kodeks for klassekultur i de enkelte klasser ved opstart af studieretningsforløbet - et kodeks, der også omfatter “en fest med stil guide”.
Klassens teamlærere afholder et antal Rysmoduler i løbet af hvert skoleår og sørger for at klassen gennem dialog er med til at skabe en velfungerende studie- og klasserumskultur.

Teamlærernes arbejde med den enkelte klasses trivsel inkluderer en dialog med klassen om resultaterne af Rysensteens årlige evaluering samt resultaterne fra de løbende elevtrivselsundersøgelser.
Styregruppen for Almen Dannelse og elevrådet arbejder for konstant at udvikle skolekulturen på Rysensteen Gymnasium herunder at indfange behov og støtte initiativer blandt eleverne.

Der arbejdes på helskoleniveau med digital dannelse og adfærd på nettet gennem oplæg udefra og omsætning af kendskab og egne erfaringer i debatter i klasserne.
Der er nedsat en gruppe af digitale elevambassadører, der arbejder med at sætte fokus på god og inkluderende adfærd på nettet.

Handleplan i forhold til mobning

Alle elever og medarbejdere har pligt til at reagere, hvis man observerer situationer, der kan karakteriseres som mobning. Det kan ske gennem indgriben i selve situationen eller ved at man retter henvendelse til en af følgende:

 1. Klassens teamlærere
 2. Klassens studievejleder
 3. En af de digitale elevambassadører
 4. En af de digitale kontaktlærere Johanne Larsen eller Anne- Merethe Hjæresen
 5. Ledelsen


Alle henvendelser bliver taget alvorligt og behandles fortroligt. Som forurettet, er det vigtigt, at du deler dine oplevelser med en du stoler på; forælder, lærer eller lignende. Du kan også ringe til en hotline.
Som forurettet er det vigtigt, at du gemmer beviser i form af Screenshots eller printede beskeder o.lign.
Skolen iværksætter en handlingsplan baseret på dialog, der har til formål at afdække, hvordan du bedst kan komme videre, og hvordan mobningen kan stoppes.

Der følges løbende op på handlingsplanen fra skolens side, og sagen forlades ikke, før end der er opnået en holdbar løsning.

Ved særligt vanskelige sager om mobning vil skolen kunne inddrage eksterne parter i en løsning af konflikten, ligesom forældre i nogle tilfælde vil blive involveret.
Som forurettet har man adgang til at klage over uddannelsesstedets håndtering af en mobbesag. Det sker ved henvendelse til Den Nationale Klageinstans Mod Mobning klageinstans@dcum.dk 

Revideret og opdateret maj 2023.