Kvalitetssikring

I forbindelse med den seneste reform af de gymnasiale uddannelser, kom der samtidig en række nye bestemmelser til de gymnasiale uddannelsers kvalitetssikringssystemer.

Det lovmæssige grundlag for Rysensteens kvalitetssikringsarbejde tager udgangspunkt i: 

  • Lov om de gymnasiale uddannelser § 71
  • Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser §5, §19 og §59-63

Herunder kan du læse mere om, hvordan vi tænker kvalitetssystemet i en Rysensteenkontekst.

Kvalitetssystemet på Rysensteen Gymnasium - forankret i en kvalitetskultur.

På Rysensteen Gymnasium er den bærende tanke i kvalitetsarbejdet, at organisationen på alle niveauer skal medtænke evaluering som en naturlig del af alle aktiviteter. Derfor er en vigtig del af kvalitetsarbejdet, at alle - herunder såvel lærere som ledelse og udvalg - løbende evaluerer deres arbejde. 

Med udgangspunkt i skolens værdigrundlag har vi valgt en decentral tilgang til arbejdet med kvalitetsudvikling. Den decentrale strategi kommer til udtryk i forbindelse med gennemførelse af konkrete evalueringer, hvor vi tilsigter at både målformulering, evaluering, tolkning og opfølgningsplaner i videst muligt omfang gennemføres på så decentralt et niveau som muligt – dvs. i de styregrupper som har ansvaret for de konkrete tiltag. På denne måde kommer udvikling snarere end kontrol i fokus for kvalitetsarbejdet.

Det tilsigtes, at kvalitetsarbejdet ikke blot er et ledelsesværktøj, men snarere etableres som en bredt forankret tankegang, der skaber udvikling i hele skolens organisation fra top til bund. Og snarere end blot et kvalitetssystem er der tale om en kvalitetskultur, der gennemsyrer hele skolen som organisation. Vores kvalitetskultur tager dermed udgangspunkt i to elementer:

  • Et kulturelt element som er organisationskulturen 
  • Et strukturelt element som er selve kvalitetssystemet

Hvad angår det kulturelle element bygger det på forståelsen af Rysensteen Gymnasium som et ambitiøst gymnasium med tydelige organisatoriske strategier og målsætninger samt medarbejdere med en veludviklet organisationsprofessionalisme og fagprofessionalisme. Men vi anerkender også gymnasiet som en løst koblet organisation, hvor de strømme af værdier og målsætninger, som udgår fra ledelsesniveau, er nødt til at give mening i en række forskellige faglige miljøer. Vi har derfor en lang tradition for en organisationsstruktur baseret på medinddragelse og medledelse i en tydelig ramme af en vision og langsigtede strategiske målsætninger. 

Læs mere om Rysensteen Gymnasiums kvalitetssikringssystem her.

Ryssere på gåtur