MIO

Kommissorium for Rysensteens Medindflydelsesorgan (MIO)

Formål

MIO-udvalget er nedsat for at sikre alle medarbejdere på Rysensteen Gymnasium medindflydelse og medbestemmelse gennem gensidig information og aftale af retningslinjer for arbejdet. Rysensteens MIO-udvalg er nedsat i henhold til Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner, 2013, Modst nr. 031-13 (PDF)

Mål

  • at drøfte institutionens mål og strategier, så medarbejderne og eleverne inddrages i institutionens arbejde med kvalitetsbevidsthed, målrettethed og effektivitet
  • at drøfte arbejds- og personaleforhold, som hører under ledelsesretten for at skabe en attraktiv og effektiv arbejdsplads med motiverede medarbejdere, der arbejder for at indfri institutionens mål
  • at drøfte sikkerhedsmæssige spørgsmål i relation til aktiviteter på skolen
  • at skabe forståelse for kompleksiteten og lytte til alle parters opfattelse af ovennævnte perspektiver

Handleplaner

Med udgangspunkt i ovennævnte målsætninger behandler MIO relevante emner inden for arbejds- og personaleforhold, der har betydning for alle personalegrupper samt eleverne på Rysensteen Gymnasium. Det er op til MIO at vurdere, hvilke emner der er særligt relevante, for at sikre en strategisk sammenhæng mellem MIOs arbejde og Rysensteens mål. Det kan fx være:

  1. Rysensteens mål og strategi
  2. Arbejds- og personaleforhold samt forhold for eleverne – herunder tillid, samarbejde og trivsel
  3. Omstillingen på arbejdspladsen ved indførelse af diverse styringsteknologier
  4. Tilrettelæggelse af personalemøder

MIO-udvalget er konstitueret med rektor som formand og tillidsrepræsentanten som næstformand. Formandskabet fastlægger mødedatoer, herunder mødedatoer for møder, hvor der ikke er elevrepræsentation og dagsorden.

I relation til MIO er der nedsat en arbejdsmiljøgruppe bestående af den sikkerhedsansvarlige ledelsesrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentanten samt de to elevrepræsentanter i MIO. Arbejdsmiljøgruppen behandler ad hoc indtrufne arbejdsulykker og sikkerhedsspørgsmål i relation til undervisningen.

Repræsentation i MIO 2023/24:

Ledelse: Gitte Transbøl (GT)    
Ledelse: Lars Kettel (LKe)
Ledelse: Jan Hasselbalch (JHa)
Sikkerhed: Michael Lee Knudsen (MLK)
Tillidsrepræsentant: Mikael Steenvang (Mi)
Arbejdsmiljørepræsentant/Sikkerhedsrepræsentant: Anders Almund Olsted (AAO) 
Lærerrepræsentant: Anette Fryd (AF)
TAP-repræsentant: Britta Løgstrup (BL)
Elevrepræsentant: Johan 2022y