Fagkoordinatorer

Revideret senest: august 2022. 

Formål

Faggruppens formål er at sikre en fortsat faglig og fagdidaktisk udvikling for alle fagets lærere i henhold til Rysensteen Gymnasiums overordnede strategi, så skolen fastholder sin position som økonomisk bæredygtig organisation med GCP som omdrejningspunkt og med stærk faglighed for alle Rysensteens elever. Faggruppen har desuden fokus på drøftelser om faggruppemedlemmernes trivsel i organisationen og medvirke til at komme med konkrete forslag for trivselsfremme. 

Fagkoordinatorens overordnede ansvar

Faggruppen vælger en fagkoordinator for et skoleår af gangen med mulighed for genvalg. Fagkoordinatoren er ansvarlig for såvel intern som ekstern kommunikation til, fra og internt i faget i forhold til skolens udvalgsstruktur, ledelsen (nærmeste leder) og eksterne partnere samt faggruppens drøftelser af arbejdet med GCP. Fagkoordinatoren er også ansvarlig for videreformidling af faggruppemedlemmernes behandling af trivselsfremme. 

Fagkoordinatoren er ansvarlig for, at der planlægges, afholdes og tages referat efter faggruppemøder og at disse er tilgængelige på EduLife efter mødet. Fagkoordinatoren deltager i to fællesmøder for alle fagkoordinatorer i løbet af skoleåret.

Punkter, som genbesøges hvert år:

  • Refleksion over karakterdifferencer 
  • Principper for karaktergivning
  • Feedback
  • Beskrivelse af faglig progression
  • GCP i undervisningen

Faggruppens ansvarsområder

Videndeling og koordination

Faggruppen har et ansvar for at sikre systematisk videndeling af forløb, materiale etc inden for faggruppens ansvarsområder og nye erfaringer med fx virtuel undervisning. 
Faggruppen sikrer særlig videndeling og erfaringsopsamling omkring GCP-forløb.
Faggruppen koordinerer det faglige indhold i undervisningen mellem forskellige klasser og hold, når det er hensigtsmæssigt. Særligt i grundforløbet koordineres de faglige forløb. 

GCP i undervisningen

Fagkoordinator sætter minimum en gang om året GCP-forløb på dagsordenen med det formål, at faggruppens medlemmer kan erfaringsudveksle konkrete forløb, og dermed understøtte, at alle fag kan gennemføre min. et GCP-forløb om året. Den nye GCP-metro gennemgås for fagets vedkommende på dette møde.

Formativ og summativ evaluering

Faggruppen reviderer løbende sin strategi for feedback, både på mundtligt og skriftligt arbejde for at hjælpe den enkelte lærer med at opfylde kravet om løbende og varieret feedback. 

Faggruppen reviderer ligeledes løbende sin beskrivelse af faglige progression med særligt fokus på, hvordan lærerne kan understøtte elevernes forståelse af egen læringsprogression og refleksion over denne i læringslog. 

Faggruppen arbejder med kvalitetssikring af karaktergivning og eksamens-/årskarakterer og reviderer løbende faggruppens principper for karaktergivning. Det kan med fordel gøres på et af årets første faggruppemøder, hvor det er oplagt at diskutere erfaringerne med differencer mellem årskarakterer og eksamenskarakterer ved årets sommereksamen. Efter jul er det oplagt at reflektere over fagets løfteevne og karaktergivningspraksis ifm. at styregruppen for kvalitetssikring holder oplæg på et faggruppemøde. Se alle faggruppers principper for karaktergivning her. 

Faggruppen fungerer som en ramme om kvalitetssikring af undervisningsevalueringen, som løbende drøftes. 

SRP + 130-timerspuljen

Faggruppen bidrager til Rysensteens fælles skriftlige progressionsplan med en beskrivelse af, hvordan faget arbejder med at træne elevernes skriftlige kompetencer frem imod SRP. Dette gælder både for fag med og uden skriftlig eksamen. 

Tidligere SRP besvarelser og SRP opgaveformuleringer videndeles i mappen med eksemplariske opgaver og formuleringer. 

Skriftlighed i 130 timerspuljen, fx løvfald/løvspring, differentierede værksteder og skrivedage afvikles i samarbejde i faggruppen. 

Faglig digital dannelse

Faggruppen noterer de digitale kompetencer i faget ift skolens digitale progressionsplan. Progressionsplan digital dannelse. 

Faggruppen fokuserer særligt på pædagogiske rammer for brug af digitale arbejdsredskaber, som computer og telefon, og didaktisk integreret informationssøgning til understøttelse af det faglige indhold i undervisningen. 

Innovation i fagene og på Rysensteen

Faggruppen skal understøtte faggruppens medlemmer, lærerne, i udvikling af elevernes innovative og kreative kompetencer i en faglig ramme med inddragelse af begreberne problemløsning, idégenerering og udarbejdelse af løsningsforslag. Lokalet FT3 innovation inddrages i videst muligt omfang. Udvikling af rammer for vejledning i innovation i SRO og SRP sker i samarbejde med faggruppen og med medlemmer af projektgruppen innovation.

Kompetenceudvikling og materialer

Fagkoordinatoren sikrer, at alle fagets lærere er orienterede om aktuelle og relevante kursustilbud, ligesom fagkoordinatoren sikrer intern fælles kompetenceudvikling.
Faggruppen sikrer, at fagets materialer (IT-portaler, bøger(digitale/papir), apparatur mv.) løbende ajourføres i forhold til den faglige udvikling.

Repræsentation

Alle lærere, der underviser i det eller de pågældende fag, er fødte medlemmer af faggruppen og har mødepligt til alle møder.

To eller flere faggrupper kan vælge at slutte sig sammen til én faggruppe, hvis medlemmerne af begge/alle faggrupper skønner det relevant. Den nye faggruppe skal sikre god og klar kommunikation til og fra alle sine faglærere.

Her kan du læse om Rysensteens fagkoordinatorer