IT- og kommunikationspolitik

Anvendelsen af IT er helt central i hverdagen på Rysensteen Gymnasium for alle medarbejdere og alle elever. I undervisningen kommer det bl.a. til udtryk i den 1:1 læring, som er udgangspunkt for den pædagogiske tilgang.

Det indebærer, at man som elev på Rysensteen Gymnasium forventes at medbringe en bærbar computer til undervisningen som et uundværligt arbejdsredskab.

MIO har på baggrund af indhentet information fra forskellige brugergrupper formuleret nedenstående IT- og kommunikationspolitik for Rysensteen Gymnasium.

Henvendelser om brud på IT-politikkens retningslinjer rettes til skolens ledelse, der vurderer den konkrete sag og handler på dette grundlag.

Elevcomputere – brug og ansvar

Elever ved Rysensteen Gymnasium har pligt til at medbringe en bærbar computer til den daglige undervisning. Den enkelte elev er selv ansvarlig for at computeren virker, og at de programmer som benyttes i undervisningen, er installeret korrekt.

Skolen anbefaler computere som er baseret på styresystemerne Windows eller macOS.

Der stilles ligeledes krav om, at alle jævnligt opdaterer deres personlige computere med henblik på at reducere risikoen for virus/malware samt at undgå uhensigtsmæssige kompatibilitets-problemer vedrørende programmers anvendelighed og netværkstilgang.

Alle elever har pligt til selv at medbringe en oplader med tydelig navnemærkning samt en forlængerledning. Det er elevens eget ansvar at passe på sit computerudstyr. I tilfælde, hvor eleven i en kortere periode ikke råder over egen computer, er det muligt at låne en bærbar computer på skolen. 

Alle elever har adgang til skolens trådløse netværk. Eleverne har endvidere adgang til at printe dokumenter ud. Af hensyn til miljøet henstilles der til, at alle (elever, lærere og administration) grundigt overvejer hvad og hvor meget, der skal udprintes.

I undervisningen har eleverne pligt til at følge lærerens anvisninger vedrørende brug af computeren – herunder at lukke ned, hvis det skønnes hensigtsmæssigt i forhold til den pædagogiske aktivitet.

IT-ordensregler

Værdigrundlag - IT-etik og databeskyttelse

Skolens værdigrundlag og de deraf afledte ordensregler (Læs også om NORA her) er udgangspunkt for al kommunikation på skolen – herunder også kommunikation i det virtuelle rum. Kommunikationen skal således foregå med respekt for den enkelte og fællesskabet, og alle skal i deres kommunikation udadtil optræde som gode ambassadører for Rysensteen Gymnasium.

I den sammenhæng skal det nævnes, at optagelser af billeder og lyd kun må offentliggøres, hvis alle involverede parter er indforstået med det (samtykker). Vær også opmærksom på de almindeligt gældende regler for offentliggørelse af oplysninger om og af andre.

Med henvisning til Loven om ophavsret indskærpes det at skolens netværk ikke må bruges til deling af filer med ophavsret (musik, film o.lign.)

Hvad er snyd ? - om digital dannelse

Som et led i almendannelsen på Rysensteen Gymnasium arbejder vi med at give eleverne et fagligt og etisk grundlag til at begå sig i den virtuelle verden. Man kan her tale om en digital dannelse. Eleverne inddrager forskellige digitale medier i deres undervisning og kommer på den måde i kontakt med informationer, holdninger og synspunkter samt materialer fremstillet af andre.


Det er derfor vigtigt, at eleverne lærer, hvordan man korrekt bruger kilder, som er fundet på nettet. Det drejer sig om god praksis for henvisninger og citater i elevernes egne opgaver. Af skolens studieregler fremgår det endvidere, hvordan skolen forholder sig til ”uselvstændige opgaver”, hvor hele eller dele af indholdet er hentet fra andre uden angivelse af henvisninger eller kilder. Sådanne opgaver falder ind under kategorien ”Snyd”.

Kommunikation i de forskellige IT-platforme

På Rysensteen Gymnasium sker den virtuelle kommunikation ved brug af forskellige IT-platforme, der hver for sig har et særligt fokus. For at skabe den mest hensigtsmæssige kommunikation i det virtuelle rum, giver nedenstående oversigt retningslinjerne for brug af de forskellige systemer med vægt på kommunikation.

Hjemmesiden

Hjemmesiden er Rysensteen Gymnasiums officielle kanal til omverden. Her tegnes et billede af skolens profil gennem tekst og billeder. Indlæggene er styret af en hjemmesideredaktør i samarbejde med en informationsmedarbejder og ledelsen. Alle elever og ansatte har adgang til at sende indlæg til hjemmesideredaktøren. Modtagerne er primært eksterne interessenter f.eks. forældre, kommende elever, samarbejdspartnere og censorer. Hjemmesiden indeholder endvidere en linksamling til de andre virtuelle platforme, som skolen benytter.

Lectio

Lectio er skolens administrative system. Det bruges som planlægningsværktøj for de ansatte. Her samles information om skema, undervisningsforløb, elevernes studieaktivitet, elevernes standpunkt, eksamen mm. 

Lectio har indbygget en beskedfunktion, hvis brug reguleres efter nedenstående regler:
Beskedfunktionen bruges til kommunikation mellem elever og lærere, elever og administration, elever og studievejleder og elever og ledelse samt i undervisningsrelaterede/faglige spørgsmål mellem elev og elev. For at sikre, at vigtig skolerelateret information ikke går tabt og at elever og lærere ikke føler sig oversvømmet af ”spam-mails”, har MIO besluttet følgende regler:

  • Al kommunikation fra elever til andre elever, hvor indholdet enten ikke er snævert undervisningsrelateret eller hvor kommunikationen retter sig mod mindre eller større grupper af elever flyttes over i andre medier og finder ikke sted i Lectio.
  • Efterlysning af glemte sager finder ikke sted i Lectio
  • Diskussioner og debatter om interne skoleemner finder ikke sted i Lectio.

Alle brugere af Lectio er forpligtet til at tjekke sine beskeder en gang i døgnet på alle hverdage.

Revideret og opdateret maj 2023.