Forudsætninger og krav til dokumentation for profilansøgning

Forudsætninger og krav til dokumentation for profilansøgning


Her kan du læse, om du lever op til kravene for at blive optaget på Rysensteen Gymnasiums internationale profil.

Ansøgere, der kan optages på baggrund af Rysensteen Gymnasiums GCP-profil og dermed uden om det i øvrigt gældende optagelseskriterium, skal være i besiddelse af særlige internationale og interkulturelle kompetencer. Disse er defineret som:

 • Viden om andre kulturers normer og værdier
 • Evnen til at fungere i andre kulturer i forbindelse med uddannelse, hvilket bl.a. kan  indbefatte benyttelse af fremmedsprogkundskaber
 • Opnået viden om og resultater med globale problemstillinger (fx. gennem NGO arbejde), som fx. (jvf. Rysensteens GCP læreplan) den økonomiske globalisering, forholdet mellem kultur og nationalstat eller forholdet mellem økonomisk vækst og miljømæssig bæredygtighed

Se mere under “Ansøgning til profilpladser”

Man ansøger indenfor en af disse fem kategorier, som man mener, at man opfylder. Det er muligt at ansøge indenfor flere kategorier. Gør man dette, skal der uploades dokumenter fra alle kategorier, man søger på. 

1. Tokulturel baggrund, fx: 

 • Ansøgere, der gennem en tokulturel opvækst har opnået interkulturelle kompetencer – enten i form af at de anvender flere sprog og/eller har opnået kulturelle kompetencer ved at skifte mellem forskellige kulturelle normer og værdier i deres hjem og i uddannelse. Ansøgere, der kan påvise at have oplevet kompleksitet  i deres flerkulturelle opvækst og/eller skoletid, vil blive prioriteret. (Om muligt vedlægges en udtalelse fra en relevant autoritetsperson - f.eks. lærer, vejleder eller skoleleder - der beskriver elevens ansøgerens med at veksle mellem to forskellige kulturer) Ansøgning 1. tokulturel baggrund

2. Udvekslingsophold i udlandet

 • Ansøgere, der har haft ophold i udlandet på et udvekslingsophold af minimum 2 semesters varighed. Har man endnu ikke afsluttet sit udvekslingsophold, kræves der dokumentation for den planlagte længde af opholdet. Optagelsen vil ske på betingelse af, at udvekslingsopholdet gennemføres i sin fulde længde. (Der skal vedlægges udtalelse fra lærer eller leder fra uddannelsesinstitutionen, som dokumenterer ansøgerens internationale og interkulturelle kompetencer.) Ansøgning 2. Udvekslingsophold i udlandet

3. Internationalt NGO-engagement eller politisk arbejde

 • Ansøgere, der gennem deres grundskoletid har arbejdet målrettet med internationale eller interkulturelle opgaver i en NGO eller ungdomsafdelingen i et politisk parti: fx CISV, Mellemfolkeligt Samvirke,Ungdommens Røde Kors eller andre, der kan dokumenteres ift. ansøgerens arbejde i organisationen. (Der skal vedlægges udtalelse fra organisationen, som dokumenterer ansøgerens internationale og interkulturelle kompetencer.) Ansøgning 3. Internationalt NGO-arbejde eller politisk arbejde

4. Ansøgere, der som en del af deres opvækst har boet og gået i skole i udlandet

 • Ansøgere, der som en del af deres opvækst har boet og gået i skole i udlandet i minimum fem måneder (Der skal vedlægges udtalelse fra lærer eller leder fra uddannelsesinstitutionen, som dokumenterer ansøgerens internationale og interkulturelle kompetencer.) 
 • Hvis opholdet i udlandet er afsluttet for mere end tre år siden, kræves der dokumentation for, at tilegnede interkulturelle og internationale kompetencer er vedligeholdt i den efterfølgende periode, fx. sprogvedligeholdelse og løbende kulturudveksling. Kan denne vedligeholdelse ikke dokumenteres, kan ansøgningen ikke komme i betragtning. Ansøgning 4. opvækst eller skole i udlandet

5. Afgangseksamen fra en grundskole eller efterskole med et internationalt uddannelsesprogram

 • Ansøgere med en afgangseksamen fra en grundskole eller efterskole med et internationalt orienteret uddannelsesprogram. Eleven skal have været indskrevet på skolens internationale linje. (Der skal vedlægges program for uddannelsens indhold samt udtalelse fra lærere eller ledelse med eksempler på ansøgerens opnåede interkulturelle og internationale kompetencer.) Ansøgning 5. Afgangseksamen med internationalt uddannelsesprogram

 

Der skal foreligge dokumentation for:

 • Elevens egen beskrivelse af de interkulturelle kompetencer, vedkommende har opnået. 
 • Udtalelse fra lærer, studievejleder eller leder vedrørende de opnåede interkulturelle kompetencer, som  ansøgeren har udviklet. Det kan derudover være beskrivelser af det program, som ansøgerne har gennemført på fx grundskole, efterskole, high school o.l., der både er underskrevet og stemplet af institutionen.

BEMÆRK: Alle dokumenter skal uploades på optagelse.dk. Husk at afkrydse feltet “Forrang”, hvis du ansøger på den særlige profil.

Bemærk: Dokumentation for internationale og interkulturelle kompetencer skal være uploadet med ansøgningen senest 1. marts 2024. Hvis I har spørgsmål til kravene til optagelse, så ring på 33 24 43 11.

I det tilfælde, at skolen modtager flere profilansøgninger, end der er profilpladser, vil der blive foretaget en udvælgelse mellem ansøgningerne, hvor vægten vil være lagt på, om dokumentationskravene er opfyldt, kvaliteten af elevens beskrivelse af egne interkulturelle kompetencer og udtalelser fra elevens tidligere institutioner.

Portræt af elev på international udveksling i Tanzania