SRP

Studieretningsprojektet, SRP, skriver du i foråret 3.g. SRP skrives som hovedregel i to fag, hvoraf mindst ét fag er på A-niveau og mindst ét fag er et studieretningsfag. Du vælger selv fag, emne og materiale, og på baggrund af det laver dine vejledere en opgaveformulering til dig. Under selve skriveprocessen er der skriveværksted på skolen. Der er mundtligt forsvar af opgaven i eksamensperioden.

Det er også muligt at skrive en Innovativ SRP, hvor man skal udvikle og vurdere løsningsforsalg på problemerne, man undersøger. Læs mere om den innovative SRP her.

Længde: 15-20 sider á 2.400 tegn med mellemrum. Der kan gælde særregler for opgaver med mange tabeller, udregninger og andet formsprog. Spørg din vejleder, hvis du er i tvivl. 

Faglige mål for SRP

  • Afgrænse, formulere og begrunde en problemformulering på baggrund af en kompleks faglig problemstilling
  • Besvare en stillet opgaveformulering, således at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen
  • Planlægge og gennemføre en undersøgelse af en problemstilling med anvendelse af viden, kundskaber og metoder fra indgående fag
  • Demonstrere faglig indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i indgående fag og ved at sætte sig ind i relevante nye faglige områder
  • Udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder
  • Udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale
  • Gøre sig metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med behandling af en kompleks faglig problemstilling
  • Skriftligt formidle et fagligt område og beherske fremstillingsformen i en faglig opgave, herunder citatteknik, noter, kildefortegnelse, omfang og layout
  • Mundtligt formidle et fagligt arbejde og de væsentligste konklusioner samt indgå i en faglig dialog herom.

Hvis studieretningsprojektet omfatter innovation, skal eleverne kunne udvikle og vurdere innovative løsningsforslag.