Kemi

Kemi på C-niveau indgår i nogle studieretninger, mens andre har kemi på B-niveau. A-niveau i kemi skal på Rysensteen Gymnasium vælges som valgfag efter afsluttet B-niveau.

Hvad er kemi?

Kemi er overalt omkring dig – og i dig.

Alt levende og alle såkaldt døde ting er opbygget af atomer, og når atomer bindes sammen, dannes stof.

Med ca. 80 grundstoffer som byggesten, er der dannet millionvis af forskellige stoffer med mange forskellige egenskaber. Du kan bare tænke på dig selv, din computer, mad og drikke, eller på, at så forskellige stoffer som diamanter og grafit begge er opbygget af rent kulstof.

De forskellige stoffer kan reagere med hinanden, hvorved de nedbrydes, og der dannes nye stoffer.

Faget er vigtigt, når man beskæftiger sig med områder som bioteknologi, nanoteknologi, nye materialer, lægemidler og fødevareproduktion – hvor man ofte inddrager andre fag.

Kemi betyder meget for udviklingen af vort samfund på godt og ondt.

Kemi spiller en rolle for menneskets tilværelse ved fx at udvikle nye materialer og ny medicin, og for samfundet ved at fx den store danske medicinalindustri bidrager betydeligt til landets indtjening men desværre også ved, at nogle stoffer påvirker miljø og sundhed negativt.

I kemiundervisningen får du forudsætninger for at blive bevidst om disse forhold, hvilket gerne skulle gøre dig bedre til at sætte dig ind i og tage stilling til den slags problemstillinger i debatten.

Hvordan forløber undervisningen, og hvad er målene med den?

I kemi arbejder du med kemiske stoffer og reaktioner, både som du umiddelbart ser, føler og lugter dem og ved at beskrive dem ved hjælp af atomer og molekyler.

Undervisningen veksler mellem teori og eksperimenter - eksperimenter som du selv udfører og eksperimenter, som din lærer demonstrerer.

Det eksperimentelle arbejde er meget vigtigt, og du skal derfor arbejde i laboratoriet i mindst 1/5 af undervisningstiden. Du skal blive i stand til at udføre eksperimenter, at lave iagttagelser og at koble iagttagelserne sammen med modeller for stoffernes opbygning. Du vil derfor få en forståelse af, hvordan opbygningen af stofferne hænger sammen med de egenskaber stofferne har.

Du skal desuden lære om laboratoriesikkerhed, bl.a. at omgås kemikalier forsvarligt, og her tænkes også på den lange række af kemikalier som faktisk står i mange hjem.

På Rysensteen Gymnasium udføres mange eksperimenter som mikroskala-eksperimenter, hvor der arbejdes med meget små mængder kemikalier.

Dataopsamling hører også til det eksperimentelle arbejde, så pc’ere og dataopsamlingsudstyr er en naturlig del af undervisningen.

Eksperimenterne skal altid efterbehandles, og i den forbindelse vil du i nogle tilfælde skulle udføre beregninger, også her er pc’en samarbejdspartner.

Du skal lære at tale og skrive om kemi og at finde oplysninger andre steder end i lærebøger, og du skal beskæftige dig med kemi i samarbejde med andre fag.